Home.

Over Artek.

Diensten.

Foto's.

Contact.

Laatste update: juni 2016

Omdat je huis nooit af is!!!

*   Nieuwe Schans 67   *   3751 BB Bunschoten Spakenburg   *   KvK   32127675   *  

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artek Schilderen & Klussen

KvK nr.: 32127675

 

Artikel 1: Definities

In deze Uitvoeringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

a.  Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

b.  Opdrachtgever: Opdrachtgever die handelt als consument dan wel in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

c.  Opdrachtnemer: Artek Schilderen & Klussen, die bedrijfsmatig schilder- en kluswerkzaamheden verricht, hierna te noemen “Artek”;

d.  Werk: het totaal van de tussen de Opdrachtgever en Artek overeengekomen werkzaamheden en de daarbij gebruikte materialen;

e.  Meer- en minderwerk: door de Opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen Werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs;

 

Artikel 2: Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen, overeenkomsten en offertes tussen Opdrachtgever en Artek.

 

Artikel 3: Opdracht

3.1  Artek draagt er zorg voor dat elke opdracht in beginsel schriftelijk wordt vastgelegd in een offerte met opdrachtbevestiging.

3.2  De offerte wordt opdracht zodra de opdrachtbevestiging ondertekend aan Artek wordt geretourneerd.

3.3  Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met:

· de prijs van het Werk

· de betalingswijze

3.3  De Opdrachtgever en Artek kunnen afspraken maken op basis van twee prijsvormingmethoden:

· vaste prijs: Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend worden afgeweken op grond van een bepaling in deze voorwaarden.

· regie: Bij regie komen Opdrachtgever en Artek overeen dat de gemaakte kosten van Artek worden vergoed; tevoren wordt het uurtarief vastgesteld en zo mogelijk ook de andere kosten; bij iedere afrekening maakt Artek een opstelling van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben. Bij regie kan desgewenst een richtprijs worden afgegeven. Een richtprijs geldt als een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten. Een combinatie van de twee prijsvormingmethoden (deels vaste prijs, deels regie) is eveneens mogelijk.

3.4  Indien de Opdrachtgever een Consument betreft, zullen alle prijzen inclusief BTW vermeld worden.

3.5  Artek draagt er zorg voor dat deze voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever ter hand worden gesteld, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

3.6  Deze voorwaarden zijn tevens te raadplegen op www.artek-online.nl.

 

Artikel 4: Wijziging van de opdracht

4.1  Partijen kunnen Meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij Artek ervoor zorg draagt dat zulks schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de Opdrachtgever.

4.2  Alle bijkomende, niet geoffreerde, werkzaamheden die tijdens de uitvoering wederzijds worden overeengekomen zullen achteraf berekend en gefactureerd worden.

 

Artikel 5: Verplichtingen Artek

5.1  Artek staat ervoor in, dat het Werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en dat er gebruik wordt gemaakt van deugdelijke werkwijze.

5.2  Bij de voorbereidingen en uitvoering van het Werk zal Artek, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de Opdrachtgever.

5.3  Artek neemt bij de uitvoering van het Werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het Werk.

 

Artikel 6: Verplichtingen Opdrachtgever

6.1  De Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

6.2  De Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat Artek zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.

6.3  Indien de Opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade van Artek te vergoeden.

6.4  De Opdrachtgever draagt het risico voor door hem geleden schade veroorzaakt door:

· onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

· onjuistheden in de door de Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;

· kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht;

· gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van Artek (artikel 5 lid 4).

 

Artikel 7: Onvoorziene omstandigheden

7.1  Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet Artek hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Opdrachtgever.

7.2  Indien Artek de Opdrachtgever niet kan bereiken, dient Artek het Werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.

7.3 Eventuele extra kosten, die Artek moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de Opdrachtgever worden vergoed.

7.4  Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, kan de Opdrachtgever Meer- en minderwerk opdragen.

 

Artikel 8: Oplevering

8.1  Na voltooiing van het Werk nodigt Artek de Opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde Werk. De Opdrachtgever dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het Werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.

8.2  Indien er gebreken worden geconstateerd, die gevolg zijn van handelen van Artek en onder de opdracht vallen, zal Artek deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van Artek vallen en tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 9: Betaling

9.1  Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. De betaling dient uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

9.2  Indien betaling in termijnen is overeengekomen en Artek zijn verplichtingen ter zake voortzetting van het Werk niet nakomt, heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten.

9.3  Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden is Artek gerechtigd vanaf het einde van deze termijn zonder ingebrekestelling wettelijke rente te berekenen over het alsdan openstaande bedrag alsmede de reeds gemaakte invorderingskosten.

 

Artikel 10: Eindafrekening

10.1  Artek zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de Opdrachtgever ter hand stellen ofwel na de oplevering doen toekomen.

10.2  Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario, e.d.).

10.3  Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele Meer- en minderwerk en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.

10.4  Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, tenzij een andere termijn is overeengekomen.

 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1  Alle door Artek te leveren en geleverde zaken blijven haar eigendom totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Artek ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties ter zake door Artek verrichtte of te verrichten  bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van Artek jegens Opdrachtgever wegens tekortschieten door Opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenissen jegens Artek heeft voldaan.

11.2   Niet verwerkte materialen van Artek blijven in eigendom van Artek.

 

Artikel 12: Opschorting betaling

12.1  Indien het opgeleverde Werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

12.2  Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft Artek het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

12.3  Gebreken als bedoeld in dit artikel zijn gebreken die niet eerder dan het moment van ontdekking door de Opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan Artek zijn meegedeeld.

 

Artikel 13: Overmacht

13.1 Er geldt uitsluitend een nakomingverplichting wanneer en zolang er geen sprake is van overmacht in de zin van artikel 6: 75 van het Burgerlijke Wetboek. In het bijzonder onwerkbare weersomstandigheden, niet beschikbare materialen en omstandigheden die zich buiten het bereik van Opdrachtgever of Artek bevinden en verkeersomstandigheden.

13.2  Aan de zijde van de Opdrachtnemer kunnen, onder meer, de volgende omstandigheden een beroep op overmacht niet rechtvaardigen: niet of te late nakoming door leveranciers, onderaannemers, of andere door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden, tekort aan materialen, staking of ziekte.

 

Artikel 14: Retentierecht

Artek is gerechtigd om in bewerking zijnde, reeds bewerkte of nog te bewerken zaken van Opdrachtgever die zij onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Artek heeft gemaakt ter uitvoering van alle opdrachten van Opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever voor deze kosten naar het oordeel van Artek genoegzame zekerheid heeft gesteld. Alle aan de uitoefening van dat retentierecht voor Artek verbonden kosten, waaronder opslagkosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 15: Garantie

15.1  Artek garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van een jaar vanaf de oplevering zullen kosteloos worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het Werk. Het voorgaande laat onverlet dat Artek ook na die periode voor eventuele gebreken in het Werk aansprakelijk kan zijn op grond van de wet. Indien partijen een langere termijn zijn overeengekomen, dient dit op het opdrachtformulier vermeld te staan.

15.2  Gebreken als bedoeld in dit artikel zijn gebreken die niet eerder dan het moment van ontdekking door de Opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan Artek zijn meegedeeld.

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid

16.1  Artek is jegens Opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Artek en voor zover die aansprakelijkheid is gedekt door de door Artek gesloten, op het moment van het ontstaan van de schade van kracht zijnde, aansprakelijkheidsverzekering.

16.2 Artek is slechts aansprakelijk tot het maximale bedrag van zijn aansprakelijkheidsverzekering. Mocht de verzekering in enig geval geen dekking bieden of niet tot uitkering overgaan, is de aansprakelijkheid van Artek in elk geval beperkt tot het bedrag van de (deel)factuur waar de schade betrekking op heeft.

16.3  Artek is nimmer aansprakelijk voor schade indien zij niet binnen 30 dagen na het schadeverwekkende gebeurtenis door Opdrachtgever schriftelijk per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aansprakelijk is gesteld.

16.4 Artek is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade en/of gederfde winst.

16.5 In geval van aansprakelijkheid als in de voorgaande leden bedoeld heeft Opdrachtgever de keuze uit kosteloos verbeteren van de door Artek verrichte werkzaamheden c.q. levering of schadevergoeding in geld, tot de in de voorgaande leden bedoelde maxima.

16.6 Binnen het kader van de beperking van de voorgaande leden is Artek slechts aansprakelijk voor Werk voor zover dat door Artek zelf of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

16.7 Artek is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever zich tegen die schade heeft verzekerd dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren. Opdrachtgever vrijwaart Artek voor aanspraken van derden dienaangaande.

 

Artikel 17: Geschillen

Op alle geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De rechtbank Utrecht is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Artikel 18: Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen slechts in overleg, schriftelijk vastgesteld worden gewijzigd of aangevuld.